Zasady recenzowania artykułów w "Studiach i Materiałach..." - Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Szukaj na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

(ISSN 0137-530X, e-ISSN 2450-792X, INDEX COPERNICUS ICV 2016: 56.89)

Zasady recenzowania artykułów w ,,Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych w Polsce":

Zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja stosuje zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do druku  w czasopiśmie naukowym pt.  "Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce". Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skrócenia tekstów, które nie będą spełniały wymogów redakcyjnych. Formularz recenzji jest do pobrania na stronie internetowej czasopisma (w zakładce Formularze recenzji).

1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza Muzeum.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
3. Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. „double-blind review process”).
4. Wymagana jest forma pisemna recenzji, która powinna  kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W formularzu recenzji recenzent  określa, czy artykuł może zostać opublikowany:
  • w przypadku oceny A - bez poprawek
  • w przypadku oceny B: po uwzględnieniu poprawek redakcyjnych  i po wprowadzeniu zmian merytorycznych
bądź
  • w przypadku oceny C - nie kwalifikuje się do druku.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego