Zasady obowiązujące autora - Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Szukaj na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Zasady obowiązujące autora

 
Dostarczony tekst powinien mieć formę wydruku oraz zapisu cyfrowego na nośniku (w osobnych plikach: tekst, streszczenie, ilustracje, podpisy do ilustracji, tabele, podpisy do tabel). Aby usprawnić proces wydawniczy, prosimy zapoznać się z zasadami zapisywania oraz formatowania tekstów, jakie stosujemy. (tutaj)
 
 
1.      Autor przekazując swój tekst, ma obowiązek zachować zasadę oryginalności, co poświadcza składając odpowiedni formularz. (tutaj)
 
2.      Prace powinny rzetelnie i obiektywnie opisywać wyniki badań oraz zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł wykorzystanych w pracy.
 
3.      Jeśli artykuł powstał we współautorstwie, należy jasno określić wkład poszczególnych autorów (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu).
 
4.      Osoby, które uczestniczyły w badaniach, ale ich udział nie jest na tyle duży, żeby uznać je za współautorów, powinny być uwzględnione w podziękowaniach. Z drugiej strony niedopuszczalne jest przypisywanie autorstwa osobom, które nie włożyły swojego wkładu w autorstwo.
 
5.      Nierzetelne i niezgodne z zasadami etyki jest publikowanie tej samej pracy w wielu czasopismach.
 
6.      W sytuacji wykazania autorowi nierzetelności, jest on zobowiązany do współpracy z redakcją w celu usunięcia uchybień lub poprawy błędów.
 
7.      Autor winien oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) – formularz (tutaj)
 
Prosimy także zapoznać się z zasadami etyki publikacyjnej. (tutaj)
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego