Zasady obowiązujące wydawcę - Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Szukaj na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Zasady obowiązujące wydawcę   

 
Redakcja dokłada wszelkich starań, by stosować zasady etyki zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE. Oznacza to, że w swojej pracy kieruje się takimi zasadami jak:
 
rzetelność naukowa – redakcja stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami określanymi mianem ghostwriting i guest authorship.
 
Ghostwriting polega na niewskazaniu nazwiska osoby, która istotnie przyczyniła się do powstania opracowania, była rzeczywistym autorem lub współautorem artykułu. Ghostwriting odnosi się również do nieujawnienia roli osoby wnoszącej wkład w powstanie pracy poprzez zamieszczenie podziękowania w publikacji.
 
Guest authorship (honorary authorship) polega na wskazaniu nazwiska konkretnej osoby jako autora lub współautora artykułu, pomimo, że jego wkład w publikację był minimalny albo w ogóle nie zaistniał.
 
W celu uniknięcia nieprawidłowości oraz nieuczciwości naukowej redakcja „Studiów i Materiałów do Dziejów Żup Solnych w Polsce” uprzejmie prosi wszystkich Autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji. Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.
 
Poufność – redakcja nie ujawnia osobom nieuprawnionym żadnych informacji dotyczących zgłaszanych prac. Przez osoby uprawnione rozumie się jedynie: autorów, recenzentów, redaktorów, ewentualnie inne osoby bezpośrednio biorące udział w procesie wydawniczym.
 
bezstronność – autorzy traktowani są równo, bez względu na stopień naukowy, afiliację, płeć, rasę, narodowość, poglądy, wyznawaną religię czy niepełnosprawność. Decydujący wpływ na opublikowanie artykułu ma jego ocena merytoryczna.
 
wycofanie tekstu – redakcja ma prawo wycofać tekst, gdy zostanie wykazany autorowi brak wiarygodności wyników badań lub fałszowania danych, jak również w przypadku gdy praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.
 
Zgłoszenie zarzutu nadużycia musi mieć formę pisemną i zawierać dowody potwierdzające złamanie zasad etyki. W zawiadomieniu o wycofaniu tekstu podaje się dane autora i tytuł artykułu oraz powód wycofania. W sytuacji gdy artykuł jest już opublikowany, tekst nie jest wycofywany z czasopisma, ale musi zostać wyraźnie oznaczony.

W przypadku podejrzenia stosowania nieuczciwych praktyk (plagiat, autoplagiat, fałszowanie danych, zatajenie konfliktu interesów), redakcja może wycofać artykuł z publikacji.
Każdy przejaw złamania zasad etyki zostanie udokumentowany i będzie skutkował powiadomieniem jednostki, przy której afiliowany jest autor.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego