Zasady recenzowania artykułów - Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Szukaj na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

 
 
 

 
Zasady recenzowania artykułów w ,,Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych w Polsce"

 
Redakcja stosuje poniższe zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do druku  w czasopiśmie naukowym pt.  „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce". Formularz recenzji jest do pobrania na stronie internetowej czasopisma (w zakładce Formularze recenzji).
 
 
1.    Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza Muzeum.
 
2.    W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
 
3.    Recenzowanie tekstów odbywa się przy zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. double-blind review process).
 
4.    Wymagana jest forma pisemna recenzji, która powinna  kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W formularzu recenzji recenzent  określa, czy artykuł może zostać opublikowany:
 
· w przypadku oceny A – bez poprawek,
 
· w przypadku oceny B – po uwzględnieniu poprawek redakcyjnych  i po wprowadzeniu zmian merytorycznych bądź
 
· w przypadku oceny C – nie kwalifikuje się do druku.
 
5.      Recenzent zobowiązany jest przestrzegać ustalonych terminów. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest w stanie wykonać powierzonego zlecenia, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt redakcji.
 
6.      W sytuacji gdy jedna recenzja jest pozytywna a druga negatywna, artykuł kierowany jest do trzeciej recenzji. Jeśli okaże się ona negatywna, redakcja odrzuca tekst, o czym informuje autora.
 
7.      Recenzent musi poinformować redakcję o każdym podejrzeniu popełnienia plagiatu lub manipulowania danymi.
 
8.      Recenzja musi mieć charakter obiektywny i dotyczyć wyłącznie wartości merytorycznej tekstu.
 
9.      Recenzent nie może pozostawać w konflikcie interesów z autorem, tj. nie mogą zachodzić między nimi bezpośrednie relacje osobiste oraz podległości zawodowej.
 
10.  Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skrócenia tekstów, które nie będą spełniały wymogów redakcyjnych.
 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego